مجله گردشگری

قوانین پرواز داخلی

قوانین عمومی مربوط به کنسلی بلیط پرواز داخلی

  • در خواست کنسلی بلیط های سیستمی از طرف مسافر، مطابق قوانین هواپیمایی کشوری، شامل جریمه‌ی کنسلی می‌شود. مقدار این جریمه طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشوری و قوانین ایرلاین متفاوت است. پس از درخواست استرداد توسط مسافر، مبلغ جریمه کنسلی و مبلغ کارمزد انتقال وجه از قیمت بلیط کسر شده و باقیمانده مبلغ، به‌طور آنلاین به حساب مسافر برمی‌گردد. این مسئله در مورد پروازهای غیر قابل استرداد صادق نیست. مدت زمان بازگشت وجه، تابع مقررات بین بانکی (حداکثر تا ۷۲ ساعت کاری) است.

  • در صورت ابطال یا تاخیر بیش از دو ساعتِ پرواز بلیط خریداری شده شامل جریمه‌ی کنسلی نمی گردد و مسافر ملزم است در قسمت استرداداد های وب سایت گزینه "لغو پرواز توسط ایرلاین" و یا "تاخیر و تعجیل پرواز بیش از دو ساعت" را انتخاب نماید.

  • در صورت ابطال پرواز و یا تاخیر بیش از دو ساعت که سبب انصراف مسافر از پرواز گردد، ارائه‌ی بلیط/رسید مهر شده توسط ایستگاه مبدا، به منظور هرگونه پیگیری و استرداد بدون جریمه‌ الزامی است.

  • در صورتی که مسافر قصد خرید بلیط در 2 پرواز متوالی را دارد می بایست هنگام خرید حداقل ۳ ساعت بین رسیدن پرواز اول به مقصد و حرکت پرواز دوم فاصله باشد. در غیر این صورت مسئولیت نرسیدن به پرواز دوم برعهده مسافر می باشد و علی بابا هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و جریمه کنسل شدن بلیط دوم به عهده مسافر است.

قوانین کنسلی بلیط رفت و برگشت داخلی

طبق قوانین 14 جانبه میان ایرلاین ها و بر اساس قوانین داخلی هر ایرلاین ،در صورتیکه بلیط پرواز به صورت رفت و برگشت خریداری گردد و یک مسیر پروازی توسط ایرلاین لغو شود و یا تاخیر و تعجیل بیش از دو ساعت داشته باشد و مسافر از پرواز انصراف دهد قوانین زیر برای کنسل کردن مسیر دیگر پرواز برقرار است:

  • در صورتی که پرواز رفت و یا برگشت مسافر ایران ایر، آسمان، کاسپین، ماهان، آتا باشد و فاصله پرواز رفت و برگشت کمتر از 3 روز باشد، پرواز برگشت بدون جریمه استرداد می گردد.
  • در صورتی که پرواز رفت و یا برگشت مسافر قشم ایر، کیش ایر، کارون، سپهران باشد و فاصله پرواز رفت و برگشت کمتر از 48 ساعت باشد، پرواز برگشت بدون جریمه استرداد می گردد.
  • در صورتی که پرواز رفت و یا برگشت مسافر تابان، معراج، ساها باشد و فاصله پرواز رفت و برگشت کمتر از 24 ساعت باشد، پرواز برگشت بدون جریمه استرداد می گردد.
  • هواپیمایی زاگرس و ایرتور جز توافقنامه 14 جانبه نبوده در نتیجه پرواز های این دو ایرلاین شامل این قانون نمی شود. در صورت لغو و یا تاخیر و تعجیل بیش از دو ساعت یک مسیر پرواز، مسیر دیگر با جریمه استرداد خواهد شد.

درصد جریمه استرداد و بار مجاز پرواز داخلی

خط هوایی شناسه نرخی از زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز) تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز تا ۳ ساعت قبل از پرواز از سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز از ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایر J C Y V Q M N L O ۳۰٪ ۳۰٪ ۶۰٪ ۶۰٪ ۶۰٪
آسمان
DIZ ۱۵٪ ۱۵٪ ۱۵٪ ۱۵٪ ۳۰٪
NYASUOVMXRQW ۲۰٪ ۲۰٪ ۲۰٪ ۲۰٪ ۴۰٪
LHKB ۳۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۶۰٪
ماهان
SXTVQPRYB ۱۰٪ ۱۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
L ۱۵٪ ۱۵٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
N W WW WA ۲۰٪ ۲۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
I ۲۰٪ ۲۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
C ۳۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
تابان Y T R V Z L M A I P C K D N ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
B W J S O Q E U H X G ۱۰۰٪
قشم ایر
CYVM A ۵٪ ۱۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪
NK ۱۰۰٪
کاسپین
J JF JB JH JD 
Z ZF ZB ZH ZD 
Q QF QB QH QD 
W WF WB 
N NF NB 

S SF 
H HF 
P PF PB 
R RF RB RH RD RE
۳۰٪ ۳۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
M ۴۰٪ ۴۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
K KF 
L LF LB LH
۵۰٪ ۵۰٪ ۸۰٪ ۸۰٪ ۸۰٪
I IF IB IH IE 
V A F U D
۱۰۰٪
زاگرس
C J (CIP) ۱۵٪ ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۴۰٪
Z ZD ZF ZI ZL 
X XD XF XI XL 
F FD FF FI FL FN FQ FS FU FW
۱۰٪ ۱۵٪ ۲۰٪ ۳۰٪ ۳۰٪
I ID IF 
T TD TF 
U UD UF 
A AD AF
۱۵٪ ۲۰٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۴۰٪
B BD BF BI 
D DD 
E ED EF 
S
۲۵٪ ۳۰٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۵۰٪
M MD 
N ND 
R RD
۳۵٪ ۴۰٪ ۵۰٪ ۷۰٪ ۷۰٪
H HD 
Q QD 
L LD
۴۵٪ ۵۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪ ۸۰٪
P PD 
V VD 
Y YD 
K KD 
W WD WF
۵۰٪ ۱۰۰٪
کارون B S Y N Q K V X H L M R U
۳۰٪ ۳۰٪ از ۱۲ ظهر روز ۱ قبل از پرواز تا ۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰ ٪
از ۲ ساعت مانده به پرواز به بعد ۶۵ ٪
کیش ایر
J C Y V R D A تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪
QMNLO EKUXBSH تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪
آتا LPYRN X M V O B تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪ از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز ۴۰٪ از ۳ ساعت مانده به پرواز ۵۰٪


قوانین بار مجاز خطوط هوایی در پروازهای داخلی

ایرلاین شناسه نرخی میزان بار بزرگسال و کودک میزان بار نوزاد
ایران ایر
V N M Q O L Y ۲۰ kg ۱۰ kg
C J ۳۰ kg
آسمان
Y M H L N O Q K B R X U ۲۰ kg ۰ kg
V S ۲۵ kg
D I Z ۳۰ kg
A ۴۰ kg
ماهان
N T V L Q U W X B S Y ۲۰ kg ۰ kg
P C I R ۲۵ kg
آتا P N R Y L M V O B ۲۰ kg ۱۰ kg
ایران ایرتور Y W V U S Q N M L K H E B ۲۰ kg ۰ kg
تابان
Y L Z N V K R B E U H ۲۰ kg ۱۰ kg
J ۳۰ kg
قشم ایر
Y V M N K A C ۲۰ kg ۱۰ kg
A ۳۵ kg
کاسپین
J Z Q W N X S H P O M K I V L R ۲۰ kg ۰ kg
C ۳۰ kg
کارون X H L B S Y N Q K V M R U ۲۰ kg ۰ kg
کیش ایر J C Y V M O Q N L H R D E K U X B S A ۲۰ kg ۱۰ kg
زاگرس
C J F B D E S I T U A M N R Q L H X Z ۲۰ kg ۰ kg
P V Y K W ۱۵ kg
معراج
Y B H ۲۰ kg ۱۰ kg
C C1 C2 ۳۰ kg
سپهران Y ۲۰ kg ۰ kg
وارش M N H S V Y L K Q ۲۰ kg ۰ kg
رضا
نویسنده

دیدگاه شما چیست؟

بدون دیدگاه